เช่าโกดัง
เช่าโกดัง
เช่าโกดังคลอง3
เช่าโกดังคลอง4 ลำลูกกา 71
เช่าโกดังคลอง4 ลำลูกกา 69
เช่าโกดังรังสิต-นครนายก
เช่าโกดัง
เช่าโกดัง

 

 

เช่าโกดัง

 

 

 

 

กลยุทธ์การจัดเก็บสินค้าที่ควรรู้ (Storage Strategy)


James และ Jerry (1998) ได้กล่าวไว้ในหนังสือเรื่อง The Warehouse Management Handbook; the second edition ในเรื่อง Stock Location Methodology โดยมีการจัดแบ่งรูปแบบในการจัดเก็บสินค้านั้นออกเป็น6แนวคิด คือ

 1.ระบบการจัดเก็บโดยไร้รูปแบบ (Informal System)
เป็นรูปแบบการจัดเก็บสินค้าที่ไม่มีการบันทึกตำแหน่งการจัดเก็บเข้าไว้ใน ระบบ และสินค้าทุกชนิดสามารถจัดเก็บไว้ตำแหน่งใดก็ได้ในคลังสินค้า จะเห็นได้ว่ารูปแบบการจัดเก็บนี้เหมาะสำหรับคลังสินค้าที่มีขนาดเล็ก มีจำนวนสินค้าหรือ SKU น้อย และมีจำนวนตำแหน่งที่จัดเก็บน้อยด้วย สำหรับในการทำงานในนั้นจะมีการแบ่งพนักงานที่รับผิดชอบเฉพาะเป็นโซนๆ โดยที่แต่ละโซนนั้นไม่ได้มีแนวทางการปฏิบัติในเรื่องการจัดเก็บแล้วแต่ พนักงานที่ปฏิบัติงานในโซนนั้นๆ ดังนั้นจึงไม่ได้มีแนวทางที่เหมือนกัน จึงทำให้อาจเกิดปัญหาการจัดเก็บหรือการที่หาสินค้านั้นไม่เจอในวันที่พนักงานที่ประจำในโซนนั้นไม่มาทำงาน

 

การจัดเก็บสินค้าที่ควรรู้

 

 

 

2. ระบบจัดเก็บโดยกำหนดตำแหน่งตายตัว (Fixed Location System)
การจัดเก็บรูปแบบนี้เหมาะสำหรับคลังสินค้าที่มีขนาดเล็ก มีจำนวนพนักงานที่ปฏิบัติงานไม่มากและมีจำนวนสินค้าหรือจำนวน SKU ที่จัดเก็บน้อยด้วย โดยจากการศึกษาพบว่าแนวคิดการจัดเก็บ
สินค้านี้จะมีข้อจำกัดหากเกิดกรณีที่ สินค้านั้นมีการสั่งซื้อเข้ามาทีละมากๆจนเกินจำนวน location ที่กำหนดไว้ของสินค้าชนิดนั้นหรือในกรณีที่สินค้าชนิดนั้นมีการสั่งซื้อเข้า มาน้อยในช่วงเวลานั้น จะทำให้เกิดพื้นที่ที่เตรียมไว้สำหรับสินค้าชนิดนั้นว่าง ซึ่งไม่เป็นการใช้ประโยชน์ของพื้นที่ในการจัดเก็บที่ดี

 

การจัดเก็บสินค้าที่ควรรู้

 

 

 

3. ระบบการจัดเก็บโดยจัดเรียงตามรหัสสินค้า (Part Number System)
รูปแบบการจัดเก็บโดยใช้รหัสสินค้า (Part Number) มีแนวคิดใกล้เคียงกับการจัดเก็บแบบกำหนดตำแหน่งตายตัว (Fixed Location) โดยข้อแตกต่างนั้นจะอยู่ที่การเก็บแบบใช้รหัสสินค้า นั้นจะมีลำดับการจัดเก็บเรียงกันเช่น รหัสสินค้าหมายเลข A123 นั้นจะถูกจัดเก็บก่อนรหัสสินค้าหมายเลข B123 เป็นต้น ซึ่งการจัดเก็บแบบนี้จะเหมาะกับบริษัทที่มีความต้องการส่งเข้า และนำออกของรหัสสินค้าที่มีจำนวนคงที่เนื่องจากมีการกำหนดตำแหน่งการจัดเก็บ ไว้แล้ว ในการจัดเก็บแบบใช้รหัสสินค้านี้ จะทำให้พนักงานรู้ตำแหน่งของสินค้าได้ง่าย แต่จะไม่มีความยืดหยุ่นในกรณีที่องค์กรหรือบริษัทนั้นกำลังเติบโตและอาจจะทำให้เกิดปัญหาเรื่องพื้นที่ในการจัดเก็บ

 

การจัดเก็บสินค้าที่ควรรู้

 

 

 

4. ระบบการจัดเก็บสินค้าตามประเภทของสินค้า (Commodity System)
เป็นรูปแบบการจัดเก็บสินค้าตามประเภทของสินค้าหรือประเภทสินค้า (product type) โดยมีการจัดตำแหน่งการวางคล้ายกับ supermarket ทั่วไปที่มีการจัดวางสินค้าในกลุ่มเดียวกันหรือประเภทเดียวกันไว้ ตำแหน่งที่ใกล้กัน ซึ่งรูปแบบในการจัดเก็บสินค้าแบบนี้จัดอยู่ในแบบ combination system ซึ่งจะช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บสินค้าคือมีการเน้นเรื่อง การใช้งานพื้นที่จัดเก็บ มากขึ้น และยังง่ายต่อพนักงาน pick สินค้า แต่มีข้อเสียเช่นกันเนื่องจากพนักงานที่หยิบสินค้าจำเป็นต้องมีความรู้ใน เรื่องของสินค้าแต่ละชิดหรือแต่ละยี่ห้อที่จัดอยู่ในประเภทเดียวกัน ไม่เช่นนั้นอาจเกิดการ pick สินค้าผิดชนิดได้

 

การจัดเก็บสินค้าที่ควรรู้

 

 

 

5. ระบบการจัดเก็บที่ไม่ได้กำหนดตำแหน่งตายตัว (Random Location System)
เป็นการจัดเก็บที่ไม่ได้กำหนดตำแหน่งตายตัว ทำให้สินค้าแต่ละชนิดสามารถถูกจัดเก็บไว้ในตำแหน่งใดก็ได้ในคลังสินค้า แต่รูปแบบการจัดเก็บแบบนี้จำเป็นต้องมีระบบสารสนเทศในการจัดเก็บและติดตาม ข้อมูลของสินค้าว่าจัดเก็บอยู่ในตำแหน่งใดโดยต้องมีการปรับปรุงข้อมูลอยู่ ตลอดเวลาด้วย ซึ่งในการจัดเก็บแบบนี้จะเป็นรูปแบบที่ใช้พื้นที่จัดเก็บอย่างคุ้มค่า เพิ่ม การใช้งานพื้นที่จัดเก็บและเป็นระบบที่ถือว่ามีความยืดหยุ่นสูง เหมาะกับคลังสินค้าทุกขนาด

 

การจัดเก็บสินค้าที่ควรรู้

 

 

 

6. ระบบการจัดเก็บแบบผสม (Combination System)
เป็นรูปแบบการจัดเก็บที่ผสมผสานหลักการของรูปแบบการจัดเก็บในข้างต้น โดยตำแหน่งในการจัดเก็บนั้นจะมีการพิจารณาจากเงื่อนไขหรือข้อจำกัดของสินค้า ชนิดนั้นๆ เช่น หากคลังสินค้านั้นมีสินค้าที่เป็นวัตถุอันตรายหรือสารเคมีต่างๆ รวมอยู่กับสินค้าอาหาร จึงควรแยกการจัดเก็บสินค้าอันตราย และสินค้าเคมีดังกล่าวให้อยู่ห่างจากสินค้าประเภทอาหาร และเครื่องดื่ม เป็นต้น ซึ่งถือเป็นรูปแบบการจัดเก็บแบบกำหนดตำแหน่งตายตัว สำหรับพื้นที่ที่เหลือในคลังสินค้านั้น เนื่องจากมีการคำนึงถึงเรื่องการใช้งานพื้นที่จัดเก็บ ดังนั้นจึงจัดใกล้ที่เหลือมีการจัดเก็บแบบไม่ได้กำหนดตำแหน่งตายตัว (Random) ก็ได้ โดยรูปแบบการจัดเก็บแบบนี้เหมาะสำหรับคลังสินค้าทุกๆแบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคลังสินค้าที่มีขนาดใหญ่และสินค้าที่จัดเก็บนั้นมีความ หลากหลาย

 

การจัดเก็บสินค้าที่ควรรู้

 

 

 

 

อ้างอิง  :
- http://www.similantechnology.com/news&article/Storage-Strategy.html

 

 

 

 

 

 

 

เช่าโกดัง โกดังให้เช่า เช่าเช่าคลังสินค้า เช่าโกดังลำลูกกา เช่าโกดังเก็บของ  เช่าโกดังรังสิต ปทุมธานี

 

 

โกดังสำเร็จรูป

 

 

 

 

 

 

เช่า โกดัง ราคาถูก

- โกดังให้เช่า ปทุมธานี โกดังให้เช่า คลองหลวง โรงงานให้เช่า ปทุมธานี
- โกดัง คลังสินค้า ให้เช่า ย่าน รังสิต นครนายก บริเวณ รังสิต ธัญญะ คลอง3 
- เช่าโกดัง เช่าที่เก็บของ โกดัง ลอฟท์ ( Loft Antique Design)
- เช่าโรงงาน มินิแฟ็คทอรี่ (mini factory) รังสิต ปทุมธานี
- โกดัง คลังสินค้า เช่า รังสิต ธัญญะ ลำลูกกา นครนายก คลองหลวง
- เช่าคลังสินค้า เช่าโรงงาน
- โกดังเช่า คลังสินค้าเช่า ทันสมัยสูงสุด รังสิต ธัญญะ ปทุมธานี
- โรงงานให้เช่า โกดังให้เช่า ราคาถูก สวยงาม
- โกดังทันสมัย พร้อมออฟฟิตในตัว 2 ชั้น
- โกดัง โรงงาน ย่าน รังสิต ธัญญะ ลำลูกกา
- เช่าโกดัง เช่าโรงงาน คุณภาพสูง ที่จอดรถ พร้อม สำหรับเปิด หน้าร้าน
- โรงงาน คลังสินค้าเช่าใกล้ สาธารณูปโภค ง่าย ต่อการจัดเก็บสินค้า ติดต่องาน
- Mini Factory for rental / Warehouse for Rental / Factory for rental
- โกดังเช่า โรงงานเช่า ถนนสาธารณะ ใหญ่ เข้าออกได้สองทาง รังสิต นครนายก69 และ ถนน สาธารณะ กว้าง20เมตร

 

โกดังให้เช่า รังสิต โกดังให้เช่า โกดัง เช่าโกดัง โกดัง โกดัง คลังสินค้า เช่าโรงงาน เช่าโรงงานขนาดเล็ก โรงงานเช่า โรงงานขนาดเล็ก คลังสินค้าให้เช่า คลังสินค้า เช่าคลังสินค้า ให้เช่าคลังสินค้า คลังสินค้าให้เช่า ลำลูกกา ค่าเช่าคลังสินค้า                                

 

 

OUR COMPANY GROUP
INFINITE CARPET INFINITE FLOOR SIAM CARPET CB ORGANIZER SUPPLY EVENT SIAM GRASS INFINITE WALLPAPER INFINITE FOR HOME

 

เช่าโกดัง
เช่าโกดัง
เช่าโกดังคลอง3
เช่าโกดังคลอง4 ลำลูกกา 71
เช่าโกดังคลอง4 ลำลูกกา 69
เช่าโกดังรังสิต-นครนายก
เช่าโกดัง
เช่าโกดัง