เช่าโกดัง

 

 

 

 

ข้อมูล ความรู้ ความสำคัญของโกดังคลังสินค้า

คลังสินค้า (WAREHOUSE) คืออะไร?

 

โกดัง คลังสินค้า

คลังสินค้า (Warehouse)
หมายถึง สถานที่ใช้ในการเก็บรักษาสินค้าให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ และมีคุณสมบัติที่พร้อมจะส่งมอบให้กับลูกค้า บุคคล องค์กร โดยคลังสินค้าทำหน้าที่เป็นสถานที่พักและเก็บสินค้าหรือวัสดุสิ่งของต่างๆ

 

 

บทบาทของการจัดการคลังสินค้า

1.การรับสินค้า (Receiving)
การตรวจสอบจำนวน ในการแยกแยะ จัดเก็บให้เป็นหมวดหมู่ โดยการจัดการที่มีระบบการตรวจสอบ และตรวจนับความถูกต้องที่เกี่ยวกับจำนวน สภาพ และคุณภาพของสินค้า เป็นต้น

2.การดูแลรักษาและรับผิดชอบต่อสินค้า (Storage & Controlling)
ซึ่งต้องอาศัยการบริหารจัดการทั้งการใช้เทคโนโลยีในการเก็บและเครื่องทุ่นแรงประเภท ต่างๆ เช่น รถยก , ชั้นวางสินค้า , การควบคุมบรรยากาศ อุณหภูมิ และสภาพแวดล้อมในคลังให้เหมาะสมกับสินค้า แต่ละชนิด แต่ละประเภท

3.การคัดแยกสินค้า (Packing)
การแบ่งบรรจุ การคัดเลือก การติดป้าย (Pick & Pack)คลังสินค้าในฐานะกลไกโลจิสติกส์ในการรวบรวมจัดเก็บสินค้ายังทำหน้าที่อื่นตามที่ลูกค้าต้องการ ฯ

4.การควบคุมทางด้านเอกสาร
ควรมีบันทึกการเคลื่อนไหว การรับและการเบิก-จ่าย ของสินค้าแต่ละประเภทให้ชัดเจนเพื่อง่ายต่อการตรวจสอบ

5.หน้าที่ในความรับผิดชอบความสูญหายและเสียหาย (Liability)
เพราะเป็นผู้ให้บริการเก็บรักษาและครอบครองสินค้า ในทางปฏิบัติอาจมีการกำหนดขอบเขต และจำกัดความรับผิดชอบ เช่น กรณีเสียหายจากอัคคีภัย อาจกำหนดเป็นวงเงินต่อพื้นที่เช่าเป็นตารางเมตร

                                                                                                                                             

                                                                                                                                                 

อ้างอิง  :
– https://www.dip.go.th
– http://www.tanitsorat.com

 

ประเภทคลังสินค้าและสินค้าภายในคลัง

 

โกดัง คลังสินค้า

 

 

1. คลังสินค้าทั่วไป
ทำหน้าที่เก็บสินค้าทั่วไป เช่น เครื่องมือ เครื่องใช้ ข้าวของในชีวิตประจำวัน หรือสิ่งของสำหรับการอุปโภคบริโภค เป็นต้น

2. คลังสินค้าของสด
ทำหน้าที่เก็บรักษาของสด เช่น เนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ หรืออาหารทะเล คลังสินค้า ประเภทนี้จึงต้องมีการควบคุมอุณหภูมิอย่างเหมาะสม

3. คลังสินค้าอันตราย
ไม่ว่าจะเป็นคลังที่ใช้จัดเก็บสารเคมี เชื้อเพลิง วัตถุไวไฟ หรือระเบิด ก็จัดอยู่ในคลังสินค้าประเภทนี้ทั้งสิ้น โดยผู้ประกอบการที่ใช้งานคลังสินค้าประเภทนี้ต้องคัดแยกวัตถุอันตรายให้เหมาะสม จัดเก็บตามหลักที่ถูกต้อง ต้องมีระบบควบคุมและดูแลเรื่องของมลพิษอย่างดี นอกจากนี้ยังต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วย้องการ ฯ

4. คลังสินค้าพิเศษ 
เป็นคลังสินค้าขนาดเล็กแต่ใช้เก็บสิ่งของที่มีมูลค่าสูง ต้องมีการควบคุมอุณหภูมิและความชื้นอย่างเหมาะสม ส่วนใหญ่สินค้าที่ต้องใช้คลังประเภทนี้ก็อย่างเช่น บรรดาเครื่องสำอาง ยา หรือเวชภัณฑ์ต่าง ๆ เป็นต้น

 

อ้างอิง : https://goterrestrial.com/2018/10/25/types-of-warehouses/

 

ประโยชน์ของคลังสินค้า

คลังสินค้า คือสถานที่สำหรับวาง จัดเก็บ พัก กระจายสินค้าคงคลัง คลังสินค้ามีชื่อเรียกได้ต่างๆ กัน อาทิ ศูนย์กระจายสินค้า, ศูนย์จำหน่ายสินค้า และโกดัง ฯลฯ คำว่าคลังสินค้าจึงเป็นคำที่มีความหมายรวมๆ ส่วนจะเรียกว่าอะไร ก็ขึ้นอยู่กับฟังก์ชันของคลังสินค้าแต่ละประเภท  ประโยชน์ของคลังสินค้ามีดังนี้

 

โกดัง คลังสินค้า

 

 

1. ทําให้ต้นทุนของสินค้าลดลง
2. เป็นการป้องกันการขาดมือของสินค้าที่จะขาย
3. ช่วยลดปัญหาอันจะเกิดขึ้นเนื่องจากการขนส่ง
4. สามารถผลิตได้ในปริมาณเกินกวาความต้องการตามฤดูกาล
5. ช่วยให้ได้ใช้สินค้านั้นๆ ได้ทันเวลาตามต้องการ
6. ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค
7. ช่วยให้การผลิตดําเนินไปได้โดยปกติ
8. ช่วยให้เครดิตแก่อุตสาหกรรมหรือพ่อค้าที่มีทุนน้อย
9. ช่วยให้ราคาสินค้ามีเสถียรภาพ
10. ช่วยเก็บพักสินค้าชั่วคราวที่จะต้องส่งออกไปยังต่างประเทศ                

อ้างอิง : wwww.panyathai.or.th

 
 

ปัจจัยสำคัญในการเลือกทำเลที่ตั้งของโกดัง-คลังสินค้า

 

เลือกทำเลที่ตั้ง เช่าโกดัง

 

 

1. ทำเลต้องอยู่ใกล้แหล่งสินค้า
แหล่งสินค้าที่ว่าก็คือ อยู่ใกล้กับแหล่งวัตถุดิบ แหล่งหมุนเวียน หรือแหล่งกระจายสินค้า แหล่งสินค้าจึงอาจเป็นได้ทั้งโรงงานผลิตสินค้า ท่าเรือที่ใช้สำหรับนำสินค้าเข้ามาสู่ตลาดหรือท่าเรือส่งออก การเดินทางของสินค้าจากโรงงานผลิตสินค้าเพื่อขนส่งมายังโกดังหรือคลังสินค้าของเรา ไปจนถึงการขนส่งสินค้าจากโกดังออกไปเพื่อส่งออก ส่งถึงลูกค้า หรือเพื่อการจัดจำหน่าย

2. เส้นทางคมนาคมต้องหลากหลายและสะดวกสบาย
ทำเลที่ตั้งโรงงาน โกดังและคลังสินค้าต้องมีการคมนาคมสะดวก เดินทางได้หลายเส้นทาง เพราะการทำธุรกิจต้องมีเรื่องของการเดินทาง ระบบคมนาคมและโลจิสติกส์เข้ามาเกี่ยวข้องอยู่แล้ว

3. อยู่ในพื้นที่ที่สามารถจัดหาแรงงานคุณภาพได้
ปัจจัยเลือกทำเลที่ตั้งโรงงาน โกดัง และคลังสินค้าควรคำนึงถึงเรื่องการจัดหาแรงงานด้วย ไม่ว่าธุรกิจของคุณจะอยู่ในขั้นเริ่มก่อตั้งหรือกำลังเติบโต พื้นที่ที่เราเลือกสร้างหรือตั้งโรงงานและโกดังคลังสินค้าควรอยู่ในที่ที่มองหาแรงงานคุณภาพได้ง่าย ๆ เช่น อยู่ในย่านชุมชน ไม่ไกลจากแหล่งที่อยู่อาศัย การเดินทางสะดวก

4. ทัศนคติของคนในชุมชน
เนื่องจากการก่อสร้างโรงงานหรือโกดังคลังสินค้านั้นอาจเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องสร้างใกล้ชุมชนหากชุมชนนั้นอยู่ในทำเลที่ดีและอยู่ในพื้นที่ที่เหมาะสมกับการสร้างโรงงาน แต่อย่างไรก็ตามทัศนคติของชาวบ้านที่มีต่อโรงงานหรือโกดังคลังสินค้าของเราก็ต้องเป็นไปในทางบวก เพื่อการทำงานที่ราบรื่นในระยะยาว

5. สภาพแวดล้อม
สภาพแวดล้อมของทำเลที่ตั้งมีความสำคัญอย่างมากโดยเฉพาะอากาศและน้ำ ส่วนที่สำคัญรองลงมาก็คืออุณหภูมิ เสียง และแสง ปัจจัยเลือกทำเลที่ตั้งโรงงาน โกดัง และคลังสินค้าที่ดีนั้นควรมีอากาศดี การระบายอากาศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

 

อ้างอิ ง :
-
https://nextplus.co.th
-
elearning.nsru.ac.th/

 

 

 

 

 

 

 

 

เช่าโกดัง โกดังให้เช่า เช่าเช่าคลังสินค้า เช่าโกดังลำลูกกา เช่าโกดังเก็บของ  เช่าโกดังรังสิต ปทุมธานี

 

INFINITE WAREHOUSE โกดังคลังสินค้า คุณภาพสูง สิ่งแวดล้อมร่มรื่น สัมผัสกลิ่นไอ ธรรมชาติสูงสุด พื้นถนนโครงการคอนกรีต กว้างตั้งแต่ 13.10 เมตร พื้นอาคารยกสูงรับน้ำหนักได้ 2-3 ตัน (Floor Hardener) พร้อมอาคารสำนักงาน (Office) เริ่มต้นที่ 2 ชั้น มีระบบสาธารณูปโภคครบครัน ทั้งระบบน้ำ ระบบไฟฟ้าที่ขยายได้ถึง 3 เฟส ระบบไฟ LED ทุกอาคาร รวมทั้งประตูม้วนไฟฟ้าและประตูอะลูมิเนียมอย่างดี พร้อมกับที่จอดรถส่วนตัว   063-525-4460

 

 

 

 

 

เช่า โกดัง ราคาถูก

- โกดังให้เช่า ปทุมธานี โกดังให้เช่า คลองหลวง โรงงานให้เช่า ปทุมธานี
- โกดัง คลังสินค้า ให้เช่า ย่าน รังสิต นครนายก บริเวณ รังสิต ธัญญะ คลอง3 
- เช่าโกดัง เช่าที่เก็บของ โกดัง ลอฟท์ ( Loft Antique Design)
- เช่าโรงงาน มินิแฟ็คทอรี่ (mini factory) รังสิต ปทุมธานี
- โกดัง คลังสินค้า เช่า รังสิต ธัญญะ ลำลูกกา นครนายก คลองหลวง
- เช่าคลังสินค้า เช่าโรงงาน
- โกดังเช่า คลังสินค้าเช่า ทันสมัยสูงสุด รังสิต ธัญญะ ปทุมธานี
- โรงงานให้เช่า โกดังให้เช่า ราคาถูก สวยงาม
- โกดังทันสมัย พร้อมออฟฟิตในตัว 2 ชั้น
- โกดัง โรงงาน ย่าน รังสิต ธัญญะ ลำลูกกา
- เช่าโกดัง เช่าโรงงาน คุณภาพสูง ที่จอดรถ พร้อม สำหรับเปิด หน้าร้าน
- โรงงาน คลังสินค้าเช่าใกล้ สาธารณูปโภค ง่าย ต่อการจัดเก็บสินค้า ติดต่องาน
- Mini Factory for rental / Warehouse for Rental / Factory for rental
- โกดังเช่า โรงงานเช่า ถนนสาธารณะ ใหญ่ เข้าออกได้สองทาง รังสิต นครนายก69 และ ถนน สาธารณะ กว้าง20เมตร

 

โกดังให้เช่า รังสิต โกดังให้เช่า โกดัง เช่าโกดัง โกดัง โกดัง คลังสินค้า เช่าโรงงาน เช่าโรงงานขนาดเล็ก โรงงานเช่า โรงงานขนาดเล็ก คลังสินค้าให้เช่า คลังสินค้า เช่าคลังสินค้า ให้เช่าคลังสินค้า คลังสินค้าให้เช่า ลำลูกกา ค่าเช่าคลังสินค้า